اربعین حسینی و امکان حضور در تاریخی دیگر

Home / اربعین حسینی و امکان حضور در تاریخی دیگر

اربعین حسینی و امکان حضور در تاریخی دیگر
نویسنده کتاب «اربعین حسینی، امکان حضور در تاریخی دیگر» اربعین  و قیام امام حسین (ع) را به عنوان پدیده‌ای تاریخی و تاریخ ساز بررسی می‌کند.

اربعین حسینی و امکان حضور در تاریخی دیگر

نویسنده کتاب «اربعین حسینی، امکان حضور در تاریخی دیگر» اربعین  و قیام امام حسین (ع) را به عنوان پدیده‌ای تاریخی و تاریخ ساز بررسی می‌کند.
اربعین حسینی و امکان حضور در تاریخی دیگر