اراضی کشاورزی و زراعی پیرامون دریاچه ارومیه مستندسازی می‌شود

Home / اراضی کشاورزی و زراعی پیرامون دریاچه ارومیه مستندسازی می‌شود

اراضی کشاورزی و زراعی پیرامون دریاچه ارومیه مستندسازی می‌شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌دژ گفت: در این دانشگاه طرحی مربوط به ستاد احیای دریاچه ارومیه با عنوان «مستندسازی اراضی کشاورزی و زراعی» پیش‌بینی شده است.

اراضی کشاورزی و زراعی پیرامون دریاچه ارومیه مستندسازی می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌دژ گفت: در این دانشگاه طرحی مربوط به ستاد احیای دریاچه ارومیه با عنوان «مستندسازی اراضی کشاورزی و زراعی» پیش‌بینی شده است.
اراضی کشاورزی و زراعی پیرامون دریاچه ارومیه مستندسازی می‌شود