اختیارات بیشتر شورا‌ها بار دولت را سبک‌تر می‌کند

Home / اختیارات بیشتر شورا‌ها بار دولت را سبک‌تر می‌کند

اختیارات بیشتر شورا‌ها بار دولت را سبک‌تر می‌کند
وزیر کشور گفت: اگر شوراها توانمند و آموزش‌دیده باشند، هرچه اختیارات بیشتری به آن‌ها بدهیم بار دولت سبک‌تر خواهد شد.

اختیارات بیشتر شورا‌ها بار دولت را سبک‌تر می‌کند

وزیر کشور گفت: اگر شوراها توانمند و آموزش‌دیده باشند، هرچه اختیارات بیشتری به آن‌ها بدهیم بار دولت سبک‌تر خواهد شد.
اختیارات بیشتر شورا‌ها بار دولت را سبک‌تر می‌کند