اختلاف سبد نفتی اوپک با نفت برنت و وست‌تگزاس در یک نگاه

Home / اختلاف سبد نفتی اوپک با نفت برنت و وست‌تگزاس در یک نگاه

اختلاف سبد نفتی اوپک با نفت برنت و وست‌تگزاس در یک نگاه
سبد نفتی اوپک ترکیبی از چندین نفت سبک و سنگین است که در مقایسه با نفت برنت و وست‌تگزاس سنگین‌تر است و بازار مصرف آن نه یک منطقه یا قاره خاص بلکه تمام دنیاست.

اختلاف سبد نفتی اوپک با نفت برنت و وست‌تگزاس در یک نگاه

سبد نفتی اوپک ترکیبی از چندین نفت سبک و سنگین است که در مقایسه با نفت برنت و وست‌تگزاس سنگین‌تر است و بازار مصرف آن نه یک منطقه یا قاره خاص بلکه تمام دنیاست.
اختلاف سبد نفتی اوپک با نفت برنت و وست‌تگزاس در یک نگاه