اختصاص ماهانه یک‌میلیون و 350 هزار تومان به نخبگان دانشجو

Home / اختصاص ماهانه یک‌میلیون و 350 هزار تومان به نخبگان دانشجو

اختصاص ماهانه یک‌میلیون و 350 هزار تومان به نخبگان دانشجو
بنیاد نخبگان به‌صورت میانگین حدود یک میلیون و 350‌ هزار تومان به نخبگان علمی دانشجویی به‌صورت ماهانه پرداخت می‌کند.

اختصاص ماهانه یک‌میلیون و 350 هزار تومان به نخبگان دانشجو

بنیاد نخبگان به‌صورت میانگین حدود یک میلیون و 350‌ هزار تومان به نخبگان علمی دانشجویی به‌صورت ماهانه پرداخت می‌کند.
اختصاص ماهانه یک‌میلیون و 350 هزار تومان به نخبگان دانشجو