احمدی‌روشن‌ هزار بار شهید شد/ادامه حماسه مصطفی توسط نسل چهارمی‌ها

Home / احمدی‌روشن‌ هزار بار شهید شد/ادامه حماسه مصطفی توسط نسل چهارمی‌ها

احمدی‌روشن‌ هزار بار شهید شد/ادامه حماسه مصطفی توسط نسل چهارمی‌ها
مدرس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه مصطفی احمدی روشن هزار بار شهید شد اما آخرین صحنه شهادتش را دیدیم، افزود: امروز نسل جوان ما در یک دوراهی گرفتار شده است.

احمدی‌روشن‌ هزار بار شهید شد/ادامه حماسه مصطفی توسط نسل چهارمی‌ها

مدرس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه مصطفی احمدی روشن هزار بار شهید شد اما آخرین صحنه شهادتش را دیدیم، افزود: امروز نسل جوان ما در یک دوراهی گرفتار شده است.
احمدی‌روشن‌ هزار بار شهید شد/ادامه حماسه مصطفی توسط نسل چهارمی‌ها