احضار کاردار لهستان به وزارت خارجه

Home / احضار کاردار لهستان به وزارت خارجه

احضار کاردار لهستان به وزارت خارجه
کاردار لهستان برای توضیح درباره میزبانی نشست ضد ایرانی به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.

احضار کاردار لهستان به وزارت خارجه

کاردار لهستان برای توضیح درباره میزبانی نشست ضد ایرانی به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
احضار کاردار لهستان به وزارت خارجه