احسان حدادی: شاید من را به عنوان قاچاقچی بگیرند!

Home / احسان حدادی: شاید من را به عنوان قاچاقچی بگیرند!

احسان حدادی: شاید من را به عنوان قاچاقچی بگیرند!
قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا پیشنهاد فدراسیون دوومیدانی را غیرمنطقی می‌داند و معتقد است رزرو هتل و پیدا کردن مربی وظیفه او نیست.

احسان حدادی: شاید من را به عنوان قاچاقچی بگیرند!

قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا پیشنهاد فدراسیون دوومیدانی را غیرمنطقی می‌داند و معتقد است رزرو هتل و پیدا کردن مربی وظیفه او نیست.
احسان حدادی: شاید من را به عنوان قاچاقچی بگیرند!