اجرای طرح پزشکی «رهنمون» در 44 منطقه کم‌برخوردار تهران

Home / اجرای طرح پزشکی «رهنمون» در 44 منطقه کم‌برخوردار تهران

اجرای طرح پزشکی «رهنمون» در 44 منطقه کم‌برخوردار تهران
مسئول اقشار بسیج سپاه تهران گفت: گروه‌های جهادی بسیج اقشار در قالب طرح شهید رهنمون، 44 محله کم‌برخوردار تهران را از نظر پزشکی تحت پوشش قرار می‌دهند.

اجرای طرح پزشکی «رهنمون» در 44 منطقه کم‌برخوردار تهران

مسئول اقشار بسیج سپاه تهران گفت: گروه‌های جهادی بسیج اقشار در قالب طرح شهید رهنمون، 44 محله کم‌برخوردار تهران را از نظر پزشکی تحت پوشش قرار می‌دهند.
اجرای طرح پزشکی «رهنمون» در 44 منطقه کم‌برخوردار تهران