اجرای طرح ارتقای مهارت شغلی دانشجویان کارشناسی در دانشگاه آزاد

Home / اجرای طرح ارتقای مهارت شغلی دانشجویان کارشناسی در دانشگاه آزاد

اجرای طرح ارتقای مهارت شغلی دانشجویان کارشناسی در دانشگاه آزاد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب گفت: اجرای طرح ارتقای مهارت شغلی دانشجویان دوره کارشناسی باعث می‌شود دانشجویان با مهارت از دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند.

اجرای طرح ارتقای مهارت شغلی دانشجویان کارشناسی در دانشگاه آزاد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب گفت: اجرای طرح ارتقای مهارت شغلی دانشجویان دوره کارشناسی باعث می‌شود دانشجویان با مهارت از دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند.
اجرای طرح ارتقای مهارت شغلی دانشجویان کارشناسی در دانشگاه آزاد