اجتماع واماندگان

Home / اجتماع واماندگان

اجتماع واماندگان
اعتراف صریح آمریکا به شکست در سوریه و برنامه‌ریزی برای خروج سریع از منطقه موجی از نگرانی در بین وابستگان آمریکا در منطقه خاصه صهیونیست‌ها ایجاد کرده است.

اجتماع واماندگان

اعتراف صریح آمریکا به شکست در سوریه و برنامه‌ریزی برای خروج سریع از منطقه موجی از نگرانی در بین وابستگان آمریکا در منطقه خاصه صهیونیست‌ها ایجاد کرده است.
اجتماع واماندگان