ابلاغ زیرنظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور

Home / ابلاغ زیرنظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور

ابلاغ زیرنظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور
برنامه زیر‌نظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

ابلاغ زیرنظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور

برنامه زیر‌نظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
ابلاغ زیرنظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور