آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی تا پایان سال اجرایی می‌شود

Home / آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی تا پایان سال اجرایی می‌شود

آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی تا پایان سال اجرایی می‌شود
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آيين‌نامه ارتقای اعضاي هيأت علمی را كه تغييراتی در آن ايجاد شده تا پايان امسال در دانشگاه‌ها اجرايی كنيم.

آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی تا پایان سال اجرایی می‌شود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آيين‌نامه ارتقای اعضاي هيأت علمی را كه تغييراتی در آن ايجاد شده تا پايان امسال در دانشگاه‌ها اجرايی كنيم.
آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی تا پایان سال اجرایی می‌شود