آیه‌های 86 تا 90 سوره بقره را با هم بشنویم/ عذاب خفت‌بار کافران

Home / آیه‌های 86 تا 90 سوره بقره را با هم بشنویم/ عذاب خفت‌بار کافران

آیه‌های 86 تا 90 سوره بقره را با هم بشنویم/ عذاب خفت‌بار کافران
درنوزدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 86 تا 90 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 86 تا 90 سوره بقره را با هم بشنویم/ عذاب خفت‌بار کافران

درنوزدهمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 86 تا 90 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 86 تا 90 سوره بقره را با هم بشنویم/ عذاب خفت‌بار کافران