آیه‌های 61 تا 65 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ ماجرای مباهله

Home / آیه‌های 61 تا 65 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ ماجرای مباهله

آیه‌های 61 تا 65 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ ماجرای مباهله
در هفتادو یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های61 تا 65 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 61 تا 65 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ ماجرای مباهله

در هفتادو یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های61 تا 65 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 61 تا 65 سوره آل‌‌عمران را با هم بشنویم/ ماجرای مباهله