آیه‌های 21 تا 25 سوره نساء را بشنویم/ احکام ازدواج

Home / آیه‌های 21 تا 25 سوره نساء را بشنویم/ احکام ازدواج

آیه‌های 21 تا 25 سوره نساء را بشنویم/ احکام ازدواج
در صد و سومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های21 تا 25 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 21 تا 25 سوره نساء را بشنویم/ احکام ازدواج

در صد و سومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های21 تا 25 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 21 تا 25 سوره نساء را بشنویم/ احکام ازدواج