آیه‌های 16تا 20 سوره نساء را بشنویم/ خیر در آن‌چه خوش نمی‌دارید

Home / آیه‌های 16تا 20 سوره نساء را بشنویم/ خیر در آن‌چه خوش نمی‌دارید

آیه‌های 16تا 20 سوره نساء را بشنویم/ خیر در آن‌چه خوش نمی‌دارید
در صد و دومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 16 تا 20 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 16تا 20 سوره نساء را بشنویم/ خیر در آن‌چه خوش نمی‌دارید

در صد و دومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های 16 تا 20 سوره مبارکه نساء را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 16تا 20 سوره نساء را بشنویم/ خیر در آن‌چه خوش نمی‌دارید