آیه‌های 111 تا 115 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/نیکان و بدان اهل کتاب

Home / آیه‌های 111 تا 115 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/نیکان و بدان اهل کتاب

آیه‌های 111 تا 115 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/نیکان و بدان اهل کتاب
در هشتاد و یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های111تا 115 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 111 تا 115 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/نیکان و بدان اهل کتاب

در هشتاد و یکمین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های111تا 115 سوره مبارکه آل‌عمران را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن‌ها را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 111 تا 115 سوره آل‌‌عمران را بشنویم/نیکان و بدان اهل کتاب