آیه‌های 106 تا 110 سوره بقره را با هم بشنویم/ سرپرستی جز خدا نیست

Home / آیه‌های 106 تا 110 سوره بقره را با هم بشنویم/ سرپرستی جز خدا نیست

آیه‌های 106 تا 110 سوره بقره را با هم بشنویم/ سرپرستی جز خدا نیست
در بیست و سومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های106تا 110 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.

آیه‌های 106 تا 110 سوره بقره را با هم بشنویم/ سرپرستی جز خدا نیست

در بیست و سومین شماره از طرح قرآنی «آیه‌های راه‌نما»، آیه‌های106تا 110 سوره مبارکه بقره را با هم تلاوت کرده و ترجمه آن را با گوش جان می‌شنویم.
آیه‌های 106 تا 110 سوره بقره را با هم بشنویم/ سرپرستی جز خدا نیست