آیا کاهش سن ازدواج ضرورت دارد؟

Home / آیا کاهش سن ازدواج ضرورت دارد؟

آیا کاهش سن ازدواج ضرورت دارد؟
ازدواج مثل هر مرحله‌ای از زندگی باید در زمان مقرر خود انجام شود؛ اگر این مرحله از زندگی عقب افتاد، علاوه بر خود فرد جامعه هم در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

آیا کاهش سن ازدواج ضرورت دارد؟

ازدواج مثل هر مرحله‌ای از زندگی باید در زمان مقرر خود انجام شود؛ اگر این مرحله از زندگی عقب افتاد، علاوه بر خود فرد جامعه هم در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
آیا کاهش سن ازدواج ضرورت دارد؟