آیا مرکل واقعاً رهبر اروپا است

Home / آیا مرکل واقعاً رهبر اروپا است

آیا مرکل واقعاً رهبر اروپا است
وضعیت متزلزل سیاسی صدراعظم آلمان سبب شده است که ادعای رهبری وی بر اتحادیه اروپا در هیاهوی سیاسی قاره سبز مدفون شود.

آیا مرکل واقعاً رهبر اروپا است

وضعیت متزلزل سیاسی صدراعظم آلمان سبب شده است که ادعای رهبری وی بر اتحادیه اروپا در هیاهوی سیاسی قاره سبز مدفون شود.
آیا مرکل واقعاً رهبر اروپا است