آیا دانشگاه‌ها در ریشه‌کنی فقر می‌تواند ایفای نقش کند؟

Home / آیا دانشگاه‌ها در ریشه‌کنی فقر می‌تواند ایفای نقش کند؟

آیا دانشگاه‌ها در ریشه‌کنی فقر می‌تواند ایفای نقش کند؟
ریشه‌کنی فقر یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی است و دانشجویان به عنوان یک قشر آرمان‌خواه می‌تواند درباره راه‌کارهای این امر با برگزاری کرسی آزاداندیشی ورود کند.

آیا دانشگاه‌ها در ریشه‌کنی فقر می‌تواند ایفای نقش کند؟

ریشه‌کنی فقر یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی است و دانشجویان به عنوان یک قشر آرمان‌خواه می‌تواند درباره راه‌کارهای این امر با برگزاری کرسی آزاداندیشی ورود کند.
آیا دانشگاه‌ها در ریشه‌کنی فقر می‌تواند ایفای نقش کند؟