آن مادران، این دختران؛ داستان یک شکاف نسلی عمیق

Home / آن مادران، این دختران؛ داستان یک شکاف نسلی عمیق

آن مادران، این دختران؛ داستان یک شکاف نسلی عمیق
«آن مادران، این دختران» کتابی با رنگ و بوی زنانه درباره شکاف بین نسلی و روابط میان یک مادر و دختر است.

آن مادران، این دختران؛ داستان یک شکاف نسلی عمیق

«آن مادران، این دختران» کتابی با رنگ و بوی زنانه درباره شکاف بین نسلی و روابط میان یک مادر و دختر است.
آن مادران، این دختران؛ داستان یک شکاف نسلی عمیق