آموزش سواد مالی برای دانش‌آموزان در دستور کار باشد

Home / آموزش سواد مالی برای دانش‌آموزان در دستور کار باشد

آموزش سواد مالی برای دانش‌آموزان در دستور کار باشد
استاندار قزوین گفت: آموزش و پرورش باید با آموزش‌های عمومی، دانش‌آموزان را با مفاهیم سواد مالی و مهارت‌های بازار سرمایه آشنا کرده و آن را فرهنگ‌سازی کند.

آموزش سواد مالی برای دانش‌آموزان در دستور کار باشد

استاندار قزوین گفت: آموزش و پرورش باید با آموزش‌های عمومی، دانش‌آموزان را با مفاهیم سواد مالی و مهارت‌های بازار سرمایه آشنا کرده و آن را فرهنگ‌سازی کند.
آموزش سواد مالی برای دانش‌آموزان در دستور کار باشد