آمریکا نباید با ماجراجویی در ونزوئلا بر مشکلات داخلی سرپوش نهد

Home / آمریکا نباید با ماجراجویی در ونزوئلا بر مشکلات داخلی سرپوش نهد

آمریکا نباید با ماجراجویی در ونزوئلا بر مشکلات داخلی سرپوش نهد
مقامات روسی اعلام کردند که امیدوارند که کاخ سفید نخواهد با مبادرت به ماجراجوئی سیاسی در سوریه و ونزوئلا بر عواقب هولناک تعطیلی دولت مرکزی سرپوش گذارد.

آمریکا نباید با ماجراجویی در ونزوئلا بر مشکلات داخلی سرپوش نهد

مقامات روسی اعلام کردند که امیدوارند که کاخ سفید نخواهد با مبادرت به ماجراجوئی سیاسی در سوریه و ونزوئلا بر عواقب هولناک تعطیلی دولت مرکزی سرپوش گذارد.
آمریکا نباید با ماجراجویی در ونزوئلا بر مشکلات داخلی سرپوش نهد