آمریکا در حال سرگردانی و کلافگی در معادلات منطقه‌ای است

Home / آمریکا در حال سرگردانی و کلافگی در معادلات منطقه‌ای است

آمریکا در حال سرگردانی و کلافگی در معادلات منطقه‌ای است
معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج مستضعفین گفت: اتفاقاتی که در منطقه در جریان است نشان می‌دهد، آمریکا در حال سرگردانی و کلافه شدن است.

آمریکا در حال سرگردانی و کلافگی در معادلات منطقه‌ای است

معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج مستضعفین گفت: اتفاقاتی که در منطقه در جریان است نشان می‌دهد، آمریکا در حال سرگردانی و کلافه شدن است.
آمریکا در حال سرگردانی و کلافگی در معادلات منطقه‌ای است