آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برای فعالیت در برونئی

Home / آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برای فعالیت در برونئی

آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برای فعالیت در برونئی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، آمادگی این دانشگاه برای انجام فعالیت در کشور برونئی را اعلام کرد.

آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برای فعالیت در برونئی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، آمادگی این دانشگاه برای انجام فعالیت در کشور برونئی را اعلام کرد.
آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برای فعالیت در برونئی