آمادگی بانک مرکزی برای شرایط فراتر از تحریم‌های آمریکا

Home / آمادگی بانک مرکزی برای شرایط فراتر از تحریم‌های آمریکا

آمادگی بانک مرکزی برای شرایط فراتر از تحریم‌های آمریکا
رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن قابل پیش‌بینی خواندن تحریم‌های جدید آمریکا، بر آمادگی این بانک برای شرایط فراتر از این تحریم‌ها تأکید کرد.

آمادگی بانک مرکزی برای شرایط فراتر از تحریم‌های آمریکا

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن قابل پیش‌بینی خواندن تحریم‌های جدید آمریکا، بر آمادگی این بانک برای شرایط فراتر از این تحریم‌ها تأکید کرد.
آمادگی بانک مرکزی برای شرایط فراتر از تحریم‌های آمریکا