آماده ورود به شرق فرات هستیم

Home / آماده ورود به شرق فرات هستیم

آماده ورود به شرق فرات هستیم
وزیر امور خارجه ترکیه گفت که قصد دارند وارد منطقه شرق فرات در شمال سوریه شوند.

آماده ورود به شرق فرات هستیم

وزیر امور خارجه ترکیه گفت که قصد دارند وارد منطقه شرق فرات در شمال سوریه شوند.
آماده ورود به شرق فرات هستیم