آماده مذاکره با روسیه هستیم

Home / آماده مذاکره با روسیه هستیم

آماده مذاکره با روسیه هستیم
رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از روسیه از آنچه که او عمل نکردن به تعهدات خود در پیمان منع موشک‌های هسته ای میان برد نامید، گفت: آماده مذاکره با روسیه هستیم.

آماده مذاکره با روسیه هستیم

رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از روسیه از آنچه که او عمل نکردن به تعهدات خود در پیمان منع موشک‌های هسته ای میان برد نامید، گفت: آماده مذاکره با روسیه هستیم.
آماده مذاکره با روسیه هستیم