آماده تعامل با تمامی گزینه‌های مورد اجماع ملی فلسطینیان هستیم

Home / آماده تعامل با تمامی گزینه‌های مورد اجماع ملی فلسطینیان هستیم

آماده تعامل با تمامی گزینه‌های مورد اجماع ملی فلسطینیان هستیم
عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تأکید کرد که این جنبش آماده تعامل با تمامی گزینه‌های مورد اجماع ملی و در رأس آن‌ها برگزاری فوری انتخابات فراگیر است.

آماده تعامل با تمامی گزینه‌های مورد اجماع ملی فلسطینیان هستیم

عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تأکید کرد که این جنبش آماده تعامل با تمامی گزینه‌های مورد اجماع ملی و در رأس آن‌ها برگزاری فوری انتخابات فراگیر است.
آماده تعامل با تمامی گزینه‌های مورد اجماع ملی فلسطینیان هستیم