آلودگی هوا در بانکوک

Home / آلودگی هوا در بانکوک

آلودگی هوا در بانکوک
آلودگی‌های هوا که این روزها شهر بانکوک را فرا گرفته است مقامات تایلند را بر آن داشته تا مردم را تشویق با استفاده از ماسک کنند و مدارس را چند روز تعطیل نمایند.

آلودگی هوا در بانکوک

آلودگی‌های هوا که این روزها شهر بانکوک را فرا گرفته است مقامات تایلند را بر آن داشته تا مردم را تشویق با استفاده از ماسک کنند و مدارس را چند روز تعطیل نمایند.
آلودگی هوا در بانکوک