آغاز همکاری مشترک دانشگاه‌های خواجه نصیر هلند در زمینه نقشه‌برداری

Home / آغاز همکاری مشترک دانشگاه‌های خواجه نصیر هلند در زمینه نقشه‌برداری

آغاز همکاری مشترک دانشگاه‌های خواجه نصیر هلند در زمینه نقشه‌برداری
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با دانشگاه هلند در حوزه نقشه‌برداری همکاری مشترک برقرار کرده است.

آغاز همکاری مشترک دانشگاه‌های خواجه نصیر هلند در زمینه نقشه‌برداری

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با دانشگاه هلند در حوزه نقشه‌برداری همکاری مشترک برقرار کرده است.
آغاز همکاری مشترک دانشگاه‌های خواجه نصیر هلند در زمینه نقشه‌برداری