آغاز مناسب آقا معلم با نساجی مازندران

Home / آغاز مناسب آقا معلم با نساجی مازندران

آغاز مناسب آقا معلم با نساجی مازندران
مجید جلالی موفق شده در نخستین دیدارهایی که سرمربی نساجی مازندران شده با این تیم نتایج خوبی بگیرد.

آغاز مناسب آقا معلم با نساجی مازندران

مجید جلالی موفق شده در نخستین دیدارهایی که سرمربی نساجی مازندران شده با این تیم نتایج خوبی بگیرد.
آغاز مناسب آقا معلم با نساجی مازندران