آغاز مطالعه سلامت مادران و کودکان

Home / آغاز مطالعه سلامت مادران و کودکان

آغاز مطالعه سلامت مادران و کودکان
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از آغاز مطالعه سلامت مادران و فرزندان در کشور و اجرای پایلوت آن در برخی از استان‌‌ها خبر داد.

آغاز مطالعه سلامت مادران و کودکان

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از آغاز مطالعه سلامت مادران و فرزندان در کشور و اجرای پایلوت آن در برخی از استان‌‌ها خبر داد.
آغاز مطالعه سلامت مادران و کودکان