آغاز برگزاری آزمون شفاهی دانشجویان دکتری در سه واحد دانشگاه آزاد

Home / آغاز برگزاری آزمون شفاهی دانشجویان دکتری در سه واحد دانشگاه آزاد

آغاز برگزاری آزمون شفاهی دانشجویان دکتری در سه واحد دانشگاه آزاد
مدیرکل آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از آغاز آزمون شفاهی دانشجویان دکتری در واحدهای تهران مرکزی، تهران غرب و یادگار امام(ره) خبر داد.

آغاز برگزاری آزمون شفاهی دانشجویان دکتری در سه واحد دانشگاه آزاد

مدیرکل آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از آغاز آزمون شفاهی دانشجویان دکتری در واحدهای تهران مرکزی، تهران غرب و یادگار امام(ره) خبر داد.
آغاز برگزاری آزمون شفاهی دانشجویان دکتری در سه واحد دانشگاه آزاد