آغاز اجتماع هیئات دانشجویی دختران دانشگاه‌های استان تهران

Home / آغاز اجتماع هیئات دانشجویی دختران دانشگاه‌های استان تهران

آغاز اجتماع هیئات دانشجویی دختران دانشگاه‌های استان تهران
دومین اجتماع بزرگ هیئات دانشجویی دختران دانشگاه‌های استان تهران به مناسب وفات حضرت معصومه (ع) در دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه آغاز شد.

آغاز اجتماع هیئات دانشجویی دختران دانشگاه‌های استان تهران

دومین اجتماع بزرگ هیئات دانشجویی دختران دانشگاه‌های استان تهران به مناسب وفات حضرت معصومه (ع) در دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه آغاز شد.
آغاز اجتماع هیئات دانشجویی دختران دانشگاه‌های استان تهران