آشنایی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد یزد با نحوه ثبت اختراع

Home / آشنایی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد یزد با نحوه ثبت اختراع

آشنایی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد یزد با نحوه ثبت اختراع
کارگاه آشنایی با نحوه استفاده از اختراعات به ثبت رسیده در دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار شد.

آشنایی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد یزد با نحوه ثبت اختراع

کارگاه آشنایی با نحوه استفاده از اختراعات به ثبت رسیده در دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار شد.
آشنایی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد یزد با نحوه ثبت اختراع