آثار برگزیده پنجمین جشنواره هنر مقاومت انتخاب شدند

Home / آثار برگزیده پنجمین جشنواره هنر مقاومت انتخاب شدند

آثار برگزیده پنجمین جشنواره هنر مقاومت انتخاب شدند
دبیر اجرایی پنجمین جشنواره هنرمقاومت از استقبال چشمگیر هنرمندان رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی کشور از بخش‌های ده‌گانه و داوری اولیه و انتخاب آثار برگزیده خبر داد.

آثار برگزیده پنجمین جشنواره هنر مقاومت انتخاب شدند

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره هنرمقاومت از استقبال چشمگیر هنرمندان رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی کشور از بخش‌های ده‌گانه و داوری اولیه و انتخاب آثار برگزیده خبر داد.
آثار برگزیده پنجمین جشنواره هنر مقاومت انتخاب شدند