Tag Archives: ‌ مطبوعات

Home / ‌ مطبوعات
1 Post

برگزاری نشدن نمایشگاه مطبوعات کارشناسی‌شده بود ‌
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد گفت: بر اساس مطالعات و پژوهش‌هایی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم نمایشگاه مطبوعات برگزار نشود.

برگزاری نشدن نمایشگاه مطبوعات کارشناسی‌شده بود ‌

مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد گفت: بر اساس مطالعات و پژوهش‌هایی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم نمایشگاه مطبوعات برگزار نشود.
برگزاری نشدن نمایشگاه مطبوعات کارشناسی‌شده بود ‌