Tag Archives: : نیستیم

Home / : نیستیم
2 Posts

منتظر نظر دیگران برای پیشرفت موشکی نیستیم/ تکیه به جوانان داریم
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن مغلطه‌آمیز خواندن موضع آمریکا در خصوص پرتاب ماهواره ایرانی تصریح کرد که ما منتظر دیگران نیستم و بر توان داخلی تکیه داریم.

منتظر نظر دیگران برای پیشرفت موشکی نیستیم/ تکیه به جوانان داریم

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن مغلطه‌آمیز خواندن موضع آمریکا در خصوص پرتاب ماهواره ایرانی تصریح کرد که ما منتظر دیگران نیستم و بر توان داخلی تکیه داریم.
منتظر نظر دیگران برای پیشرفت موشکی نیستیم/ تکیه به جوانان داریم

سخن همکار : ما بازنشسته هستیم. ولی دانش آموز پبش دبستانی نیستیم !!!

سخن همکار : ما بازنشسته هستیم. ولی دانش آموز پبش دبستانی نیستیم !!!

سخن همکار : ما بازنشسته هستیم. ولی دانش آموز پبش دبستانی نیستیم !!!