Tag Archives: «حقوق پرس‌تی‌وی

Home / «حقوق پرس‌تی‌وی
1 Post

گردهمایی «حقوق بشر آمریکایی» در محکومیت بازداشت خبرنگار پرس‌تی‌وی
گردهمایی فعالان رسانه‌ای جبهه انقلاب در محکومیت بازداشت غیرقانونی خبرنگار پرس‌تی‌وی در دانشگاه صداوسیما برگزار می‌شود.

گردهمایی «حقوق بشر آمریکایی» در محکومیت بازداشت خبرنگار پرس‌تی‌وی

گردهمایی فعالان رسانه‌ای جبهه انقلاب در محکومیت بازداشت غیرقانونی خبرنگار پرس‌تی‌وی در دانشگاه صداوسیما برگزار می‌شود.
گردهمایی «حقوق بشر آمریکایی» در محکومیت بازداشت خبرنگار پرس‌تی‌وی