90 درصد منابع کشور صرف حقوق و دستمزد می‌‌شود

Home / 90 درصد منابع کشور صرف حقوق و دستمزد می‌‌شود

90 درصد منابع کشور صرف حقوق و دستمزد می‌‌شود
استاندار زنجان گفت: 90 درصد بودجه سالانه کشور صرف امور جاری مانند حقوق و دستمزد شده و فقط 10 درصد برای عمران هزینه می‌شود.

90 درصد منابع کشور صرف حقوق و دستمزد می‌‌شود

استاندار زنجان گفت: 90 درصد بودجه سالانه کشور صرف امور جاری مانند حقوق و دستمزد شده و فقط 10 درصد برای عمران هزینه می‌شود.
90 درصد منابع کشور صرف حقوق و دستمزد می‌‌شود