6 کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چاپ و منتشر شد

Home / 6 کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چاپ و منتشر شد

6 کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چاپ و منتشر شد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از تألیف و ترجمه 6 عنوان کتاب توسط اعضای هیأت علمی این دانشگاه در 6 ماه نخست امسال خبر داد.

6 کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چاپ و منتشر شد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از تألیف و ترجمه 6 عنوان کتاب توسط اعضای هیأت علمی این دانشگاه در 6 ماه نخست امسال خبر داد.
6 کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت چاپ و منتشر شد