6 کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه رشت چاپ شد

Home / 6 کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه رشت چاپ شد

6 کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه رشت چاپ شد
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از تألیف و ترجمه 6 عنوان کتاب توسط اعضای هیأت علمی این دانشگاه طی 6 ماه نخست امسال خبر داد.

6 کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه رشت چاپ شد

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از تألیف و ترجمه 6 عنوان کتاب توسط اعضای هیأت علمی این دانشگاه طی 6 ماه نخست امسال خبر داد.
6 کتاب اعضای هیأت علمی دانشگاه رشت چاپ شد