5 سال بیت‌المال صرف نگاه لیبرالی آخوندی شد

Home / 5 سال بیت‌المال صرف نگاه لیبرالی آخوندی شد

5 سال بیت‌المال صرف نگاه لیبرالی آخوندی شد
دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: پنج سال زمان و بیت‌المال صرف نگاه لیبرالی وزیر مستعفی راه و شهرسازی شد.

5 سال بیت‌المال صرف نگاه لیبرالی آخوندی شد

دبیر سیاسی اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: پنج سال زمان و بیت‌المال صرف نگاه لیبرالی وزیر مستعفی راه و شهرسازی شد.
5 سال بیت‌المال صرف نگاه لیبرالی آخوندی شد