43 ترکشی که به حسین ایرلو خورد!

Home / 43 ترکشی که به حسین ایرلو خورد!

43 ترکشی که به حسین ایرلو خورد!
چهل و سه ترکشی که از بدن حسین عبور کرده بود، خورده بود به من، ولی شدت اولیه رو نداشت.

43 ترکشی که به حسین ایرلو خورد!

چهل و سه ترکشی که از بدن حسین عبور کرده بود، خورده بود به من، ولی شدت اولیه رو نداشت.
43 ترکشی که به حسین ایرلو خورد!