30 درصد روغن مصرفی ایرانیان پالم است

Home / 30 درصد روغن مصرفی ایرانیان پالم است

30 درصد روغن مصرفی ایرانیان پالم است
مدیرکل غذا و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: در سازمان غذا و دارو نسبت مصرف روغن پالم را به کل روغن مصرفی بر مبنای 30 درصد، تنظیم و کنترل می‌کنیم.

30 درصد روغن مصرفی ایرانیان پالم است

مدیرکل غذا و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: در سازمان غذا و دارو نسبت مصرف روغن پالم را به کل روغن مصرفی بر مبنای 30 درصد، تنظیم و کنترل می‌کنیم.
30 درصد روغن مصرفی ایرانیان پالم است