200 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی ورزشگاه آزادی نیاز داریم

Home / 200 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی ورزشگاه آزادی نیاز داریم

200 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی ورزشگاه آزادی نیاز داریم
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: با 200 میلیارد تومان هزینه می‌توانیم تا 20 سال به عمر ورزشگاه آزادی اضافه کنیم. 

200 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی ورزشگاه آزادی نیاز داریم

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: با 200 میلیارد تومان هزینه می‌توانیم تا 20 سال به عمر ورزشگاه آزادی اضافه کنیم. 
200 میلیارد تومان برای مقاوم‌سازی ورزشگاه آزادی نیاز داریم