2 هزار ایرانی و پرسپولیسی در ورزشگاه کاشیماساکر

Home / 2 هزار ایرانی و پرسپولیسی در ورزشگاه کاشیماساکر

2 هزار ایرانی و پرسپولیسی در ورزشگاه کاشیماساکر
باشگاه پرسپولیس به باشگاه کاشیما آنتلرز اعلام کرد؛ پیش‌بینی می‌شود در ژاپن، 2 هزار تماشاگر داشته باشد که طرف ژاپنی قول همکاری داد.

2 هزار ایرانی و پرسپولیسی در ورزشگاه کاشیماساکر

باشگاه پرسپولیس به باشگاه کاشیما آنتلرز اعلام کرد؛ پیش‌بینی می‌شود در ژاپن، 2 هزار تماشاگر داشته باشد که طرف ژاپنی قول همکاری داد.
2 هزار ایرانی و پرسپولیسی در ورزشگاه کاشیماساکر